ÚVOD A OKOLIE
PODUJATIA
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
VZN č.1/05 o opatrovatežskej službe
VZN č.2/06 o pohrebisku v obci Lesnica
VZN č.1/07 o podmienkach podnikania FO a PO
Novelizácia VZN č. 6 / 2004 o miestnych daniach
VZN č.1/08 strava ŠJ
VZN č.3/08 o dani za psa
Novelizácia 5 VZN č. 6 / 2004 o miestnych daniach
Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN č.1/10 o čiastočnej úhrade nákladov v MŠ
VZN č.4/2011 o zabespečení stravovania v ŠJ
VZN-01-2013-statut-rekr-oblasti
VZN 2_2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
VZN č.4_2014 o dani za ubytovanie
VZN č.1_2015 o určení miesta a času zápisu dieaa
VZN č. 2_2015 požiarný poriadok obce Lesnicax
Dodatok č.1 VZN č.1_2015 o určení miesta a času zá
VZN č. 3_2015_vyhlasenie záväznej časti UPD obce Lesnica
VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lesnica
Vzn_c. 2_2016_parkovanie
VZN č.3_2016 o dani z nehnuteľnosti_schvalene
VZN č 4__ 2016 o miestnom poplatku za komunalne odpady_schvalene
VZN obce o umiestňovaní plagátov
VZN Zeleň a ochrana drevín Lesnica
VZN_elektronická komunikácia obce
VZN č. 4_2017 o urcení dotacie na ziaka na rok 2018


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..