ÚVOD A OKOLIE
PODUJATIA
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice a uznesenia
Dok. na pripomienkovanie
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.

Predmetom projektu je vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Lesnica a to konkrétne reguláciou miestneho Lesnického potoka, vrátane úpravy dna toku a jeho svahov. Navrhovaný úsek úpravy Lesnického potoka sa nachádza v intraviláne obce Lesnica. Nakoľko prirodzený spád je veľmi veľký, odtok zo zberného územia je prudký a nepravidelný. To znamená, že už aj malé zrážky spôsobujú vybreženie vody z koryta na priľahlé pozemky a do pivníc domov.

V súčasnosti obec Lesnica nedisponuje dostatočnou protipovodňovou ochranou, ktorá by ju dokázala ochrániť pred veľkými vodami a nezaplavovala osídlené územie. Koryto potoka nie je vyregulované. Neupravená časť toku nedokáže odviesť veľké vody, ktoré sa vybrežujú. Záplavy hrozia predovšetkým na jar, kedy sa v horách topí sneh. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie viacerých environmentálnych ukazovateľov a tiež eliminácia materiálnych strát, ktoré si povodne vyžiadajú. Úpravou potoka sa skvalitní životné prostredie. Počet občanov, ktorí žijú v dotknutom území a budú chránení pred ničivými následkami povodní je 430. Projekt je plne v súlade s environmentálnou legislatívou danej oblasti, a to najmä zo Z.č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov NS TUR, najmä časti 6. Urbárna obnova a regenerácia územia Akčného plánu TUR 2005-2010, opatrenie 6.5 Vodný plán SR a plány manažmentu povodní.

 

Predmetom navrhovaného projektu je úprava toku Lesnica. Stavba je členená na dva objekty:

SO01 – úprava toku I. rkm 1,810 –2,260 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 450,0 m pozdĺž toku je navrhované opevnenie opornými múrmi vyhotovenými z ekokošov. Pre zmiernenie spádu a stabilizáciu dna sú navrhnuté priečne prahy s výškou h=0,2m v počte 32 ks a 2 stabilizačné prahy na začiatku a na konci úpravy.

SO02 – úprava toku II. rkm 2,500 -2,612 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 112,0 m. V tomto úseku sú navrhnuté priečne prahy v počte 7 ks a tiež dva prahy stabilizačné na začiatku a na konci úpravy.

Projekt je realizovaný na základe vypracovanej projektovej dokumentácie . Dozor nad kvalitou vykonaných prác zabezpečuje odborný stavebný dozor.

Projekt je trvalo udržateľný z viacerých hľadísk. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec Lesnica disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z dlhodobého hľadiska. Súčasne údržba výstupov projektu, t.j. napr. pravidelné prečistenie koryta od nánosov, nie je finančne náročné a prevádzkové náklady sú takmer minimálne v porovnaní s každoročnými škodami. Obec ich bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce, pričom obec mala doteraz veľmi dobré a pozitívne hospodárenie. Realizáciou projektu sa podporí aj trvaloudržateľný rozvoj obce a to na úrovni dopadov, keďže sa obec stane investične atraktívnejšou nielen pre novú IBV, ale prípadne aj pre rozvoj ďalších podnikateľských činností v obci. Projektom sa vyrieši povodňová ochrana na 30 a viac rokov. Obec je pripravená spolufinancovať projekt vo výške 5%. Náklady na realizáciu projektu dosiahnu 1 541 877,76EUR.

Predmetom projektu je vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Lesnica a to konkrétne reguláciou miestneho Lesnického potoka, vrátane úpravy dna toku a jeho svahov. Navrhovaný úsek úpravy Lesnického potoka sa nachádza v intraviláne obce Lesnica. Nakoľko prirodzený spád je veľmi veľký, odtok zo zberného územia je prudký a nepravidelný. To znamená, že už aj malé zrážky spôsobujú vybreženie vody z koryta na priľahlé pozemky a do pivníc domov.

V súčasnosti obec Lesnica nedisponuje dostatočnou protipovodňovou ochranou, ktorá by ju dokázala ochrániť pred veľkými vodami a nezaplavovala osídlené územie. Koryto potoka nie je vyregulované. Neupravená časť toku nedokáže odviesť veľké vody, ktoré sa vybrežujú. Záplavy hrozia predovšetkým na jar, kedy sa v horách topí sneh. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie viacerých environmentálnych ukazovateľov a tiež eliminácia materiálnych strát, ktoré si povodne vyžiadajú. Úpravou potoka sa skvalitní životné prostredie. Počet občanov, ktorí žijú v dotknutom území a budú chránení pred ničivými následkami povodní je 430. Projekt je plne v súlade s environmentálnou legislatívou danej oblasti, a to najmä zo Z.č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov NS TUR, najmä časti 6. Urbárna obnova a regenerácia územia Akčného plánu TUR 2005-2010, opatrenie 6.5 Vodný plán SR a plány manažmentu povodní.

 

Predmetom navrhovaného projektu je úprava toku Lesnica. Stavba je členená na dva objekty:

SO01 – úprava toku I. rkm 1,810 –2,260 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 450,0 m pozdĺž toku je navrhované opevnenie opornými múrmi vyhotovenými z ekokošov. Pre zmiernenie spádu a stabilizáciu dna sú navrhnuté priečne prahy s výškou h=0,2m v počte 32 ks a 2 stabilizačné prahy na začiatku a na konci úpravy.

SO02 – úprava toku II. rkm 2,500 -2,612 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 112,0 m. V tomto úseku sú navrhnuté priečne prahy v počte 7 ks a tiež dva prahy stabilizačné na začiatku a na konci úpravy.

Projekt je realizovaný na základe vypracovanej projektovej dokumentácie . Dozor nad kvalitou vykonaných prác zabezpečuje odborný stavebný dozor.

Projekt je trvalo udržateľný z viacerých hľadísk. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec Lesnica disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z dlhodobého hľadiska. Súčasne údržba výstupov projektu, t.j. napr. pravidelné prečistenie koryta od nánosov, nie je finančne náročné a prevádzkové náklady sú takmer minimálne v porovnaní s každoročnými škodami. Obec ich bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce, pričom obec mala doteraz veľmi dobré a pozitívne hospodárenie. Realizáciou projektu sa podporí aj trvaloudržateľný rozvoj obce a to na úrovni dopadov, keďže sa obec stane investične atraktívnejšou nielen pre novú IBV, ale prípadne aj pre rozvoj ďalších podnikateľských činností v obci. Projektom sa vyrieši povodňová ochrana na 30 a viac rokov. Obec je pripravená spolufinancovať projekt vo výške 5%. Náklady na realizáciu projektu dosiahnu 1 541 877,76EUR.

Predmetom projektu je vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Lesnica a to konkrétne reguláciou miestneho Lesnického potoka, vrátane úpravy dna toku a jeho svahov. Navrhovaný úsek úpravy Lesnického potoka sa nachádza v intraviláne obce Lesnica. Nakoľko prirodzený spád je veľmi veľký, odtok zo zberného územia je prudký a nepravidelný. To znamená, že už aj malé zrážky spôsobujú vybreženie vody z koryta na priľahlé pozemky a do pivníc domov.

V súčasnosti obec Lesnica nedisponuje dostatočnou protipovodňovou ochranou, ktorá by ju dokázala ochrániť pred veľkými vodami a nezaplavovala osídlené územie. Koryto potoka nie je vyregulované. Neupravená časť toku nedokáže odviesť veľké vody, ktoré sa vybrežujú. Záplavy hrozia predovšetkým na jar, kedy sa v horách topí sneh. Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie viacerých environmentálnych ukazovateľov a tiež eliminácia materiálnych strát, ktoré si povodne vyžiadajú. Úpravou potoka sa skvalitní životné prostredie. Počet občanov, ktorí žijú v dotknutom území a budú chránení pred ničivými následkami povodní je 430. Projekt je plne v súlade s environmentálnou legislatívou danej oblasti, a to najmä zo Z.č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov NS TUR, najmä časti 6. Urbárna obnova a regenerácia územia Akčného plánu TUR 2005-2010, opatrenie 6.5 Vodný plán SR a plány manažmentu povodní.

 

Predmetom navrhovaného projektu je úprava toku Lesnica. Stavba je členená na dva objekty:

SO01 – úprava toku I. rkm 1,810 –2,260 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 450,0 m pozdĺž toku je navrhované opevnenie opornými múrmi vyhotovenými z ekokošov. Pre zmiernenie spádu a stabilizáciu dna sú navrhnuté priečne prahy s výškou h=0,2m v počte 32 ks a 2 stabilizačné prahy na začiatku a na konci úpravy.

SO02 – úprava toku II. rkm 2,500 -2,612 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 112,0 m. V tomto úseku sú navrhnuté priečne prahy v počte 7 ks a tiež dva prahy stabilizačné na začiatku a na konci úpravy.

Projekt je realizovaný na základe vypracovanej projektovej dokumentácie . Dozor nad kvalitou vykonaných prác zabezpečuje odborný stavebný dozor.

Projekt je trvalo udržateľný z viacerých hľadísk. Po ukončení realizácie aktivít projektu bude obec Lesnica disponovať potrebnou protipovodňovou ochranou, čím sa zabezpečí potrebná a nevyhnutná ochrana obyvateľstva a majetku z dlhodobého hľadiska. Súčasne údržba výstupov projektu, t.j. napr. pravidelné prečistenie koryta od nánosov, nie je finančne náročné a prevádzkové náklady sú takmer minimálne v porovnaní s každoročnými škodami. Obec ich bude schopná plne vykrývať z rozpočtu obce, pričom obec mala doteraz veľmi dobré a pozitívne hospodárenie. Realizáciou projektu sa podporí aj trvaloudržateľný rozvoj obce a to na úrovni dopadov, keďže sa obec stane investične atraktívnejšou nielen pre novú IBV, ale prípadne aj pre rozvoj ďalších podnikateľských činností v obci. Projektom sa vyrieši povodňová ochrana na 30 a viac rokov. Obec je pripravená spolufinancovať projekt vo výške 5%. Náklady na realizáciu projektu dosiahnu 1 541 877,76EUR.

Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..